Menu

Vedtægter

Vedtægter – senest revideret januar 2022.

 

Vedtægter for Romalt Idrætsforening

 

§1
Foreningens navn er Romalt Idrætsforening med hjemsted i Randers Kommune.

Signatur: R.I.F.


§2
Foreningens formål er – ved idræt og andet kulturelt virke – at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§3
Foreningen skal være medlem af DIF, JBU, DGX, SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) samt andre for at opfylde §2 nødvendige organisationer.


§4
Aktive medlemmer kan optages, som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen.


§5
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingent opkræves en eller flere gange årligt på de af bestyrelsen fastsatte tidspunkter. Æresmedlemmer, som udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.

 

§6
Stk. 1
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren for Romalt Idrætsforening.

Stk. 2
Udmeldelse kan ikke ske, hvis et medlem er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafklaret mellemværende med foreningen.

Stk. 3
Eksklusion kan ske ved kontingensrestance – iværksættes af bestyrelsen.

Stk. 4
Hvis et medlem ekskluderes, kan vedkommende få sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling og her få mulighed for at tale sin sag.


§7
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen skal være varslet mindst 14 dage før dens afholdelse ved annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsordenen skal bekendtgøres.

Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges med revisorernes påtegning generalforsamlingen til godkendelse. Revisorerne vælges for 1 år. Revisorerne har ret og pligt til at efterse regnskab og beholdning.

Stk. 5
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsens planer for det kommende år.

5. Godkendelse af budgettet for det kommende år.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

9. Eventuelt.

Stk. 6
6.1: Valg af suppleant sker hvert år for et år ad gangen.

6.2: Suppleanten indtræder i bestyrelsen på den post vedkommende bliver tildelt af bestyrelsen. Suppleanten bliver på denne post indtil der sker valg til posten.

Stk. 7
Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

Stk. 8
Afgørelse sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg.

Stk. 9
Alle har adgang til generalforsamlingen. Det er kun fuldgyldige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og trænere/ledere registreret i Romalt Idrætsforening, der er stemmeberettiget på generalforsamlingen. For medlemmer under 15 år kan forældrene stemme i deres sted.

Stk. 10
En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 11
Forslag til ændringer i nuværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringerne er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 12
Der kan når som helst indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling. Beslutninger træffes som ved ordinær generalforsamling.


§8
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse, som samtidig tegner foreningen. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter.

Stk. 1A
Opstilling til bestyrelsen kræver, at man har tilknytning til Romalt IF. Enten som medlem, er træner eller har barn/barnebarn, som spiller i klubben.

Stk. 2
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Stk. 3
Ved stemmelighed i bestyrelsen gælder formandens stemme for 2.

Stk. 4
Alle valg gælder for 2 år (suppleanter og afdelingsformændene dog kun for 1 år).

Stk. 5
3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år, og 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år. Derefter vælger den valgte bestyrelse formand, næstformand, sekretær samt kasserer på det konstituerende møde.


§9
Stk. 1
Formanden varetager foreningens daglige ledelse, indkalder til bestyrelsesmøder, varetager foreningens interesser ved offentlige og organisatoriske myndigheder samt ser til, at foreningen drives i en passende ånd og tone.

Stk. 2
Kassereren er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet. Kassebeholdningen må højst andrage kr. 5.000,00.

Stk. 3
Sekretæren er ansvarlig for, at foreningens organisationsplan er up-to-date. Fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 4
Plan over ansvarsfordeling for de respektive afdelinger og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Kompetenceplan skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.

Stk. 5
Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

§10
Stk. 1
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelsser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive medlemmer.

Stk. 2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingensforpligtelsen.

Stk. 3
Foreningens medlemmer har ikke nogen del i foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4
Alle sportslige og ikke sportslige arrangementer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Fordeling af over-/underskud fastlægges i hvert enkelt tilfælde af hovedbestyrelsen.

 

§11
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen som et særligt punkt og skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger – og er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle overskud SIKR.

 

Luk