Menu

DBU's Børnesyn

image

1. Definition I dette DBU’s Børnesyn forstås ved et barn ethvert menneske under 14 år.

2. Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
Medlemsklubberne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn, uden diskrimination af nogen art.

Medlemsklubberne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at barnet beskyttes mod alle former for diskrimination.

3. På børnenes præmisser
I alle foranstaltninger vedrørende børn skal barnets tarv komme i første række. Barnets skal opleve ligeværdighed, opleve sig set og inddraget i øjenhøjde.

4. Retten til fodbold
1. Medlemsklubberne anerkender, at ethvert barn har en naturlig ret til at spille fodbold.
2. Medlemsklubberne skal i videst muligt omfang sikre barnets glæde og udvikling, samt være særligt opmærksomme på at beskytte udsatte børn.

5. Forældres ansvar
Medlemsklubberne respekterer forældres ansvar for og ret til at give barnet den vejledning, som er mest hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder.

6. Retten til et godt liv
Medlemsklubberne anerkender barnets ret til spilleruddannelse, og retten til at dannes som menneske og medmenneske. Med henblik på gradvist at opnå denne ret og på grundlag af ligestillingsprincippet skal de især: (a) sikre kvalificerede og uddannede trænere tilgængelig for alle; (b) opmuntre udviklingen af forskellige former for selvtræning, der ligger ud over den ordinære klubtræning, gøre disse tilgængelige og opnåelige for ethvert barn og træffe passende forholdsregler, såsom indførelse af fri adgang til klubbens faciliteter og materialer; (c) træffe forholdsregler for at opmuntre regelmæssig deltagelse i klubtræning og begrænse frafald; (d) Involvere og vejlede forældre og se dem som en ressource.
Medlemsklubberne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at reglerne i klubben administreres på en måde, der tilgodeser barnets værdighed som menneske.

7. En del af noget større
Barnet skal registreres umiddelbart efter indmeldelsen og oprettes med spillerpas.

8. Dannelse
Medlemsklubberne er enige om, at udviklingen og dannelsen af barnet skal have til hensigt at; DBU’S BØRNESYN ALLE BØRN HAR VÆRDI SOM MENNESKE OG SOM SPILLER (a) styrke barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud; (b) forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og medmenneskelighed; (c) udvikle respektfuld adfærd i de forskellige miljøer, fællesskaber.

9. Retten til selv at vælge
1. Medlemsklubberne anerkender barnets ret til at lege og dyrke andre fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i andre aktiviteter end fodbold efter eget ønske. 2. Medlemsklubberne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det sociale liv i klubben og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for social, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

10. Social sikkerhed
Barnets ret til at nyde godt af social sikkerhed. Ingen svigt.

11. Børneopdragelse
Medlemsklubbernes forpligtigelse til at være meddanner til det hele menneske og til medmennesker, der har respekt for hinandens forskelligheder.

12. Periodiske tilsyn af trænings- og kampmiljøerne
Medlemsklubbernes forpligtigelse til regelmæssigt at vurdere om trænings- og kampmiljøerne sker i en børnevenlig ånd og på børnenes præmisser.

13. ICK’s 10 børneløfter
Medlemsklubberne forpligtiger sig på at implementere Icoachkids’ 10 gyldne løfter for at skabe positive sportsoplevelser for børn. Se dem HER

Luk