Menu

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Romalt Idrætsforening med hjemsted I Randers kommune.
Signatur: R.I.F.
 
§2
Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§3
Foreningen skal være medlem af D.I.F., J.B.U., D.GX., S.I.K.R. samt andre, for at opfylde §2 nødvendige organisationer.
 
§4
Aktive medlemmer kan optages, som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen.
 
§5
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. Kontingent opkræves en eller flere gange årligt på de af bestyrelsen fastsatte tidspunkter. Æresmedlemmer, som udnævnes af bestyrelsen, er kontingent fri.
 
§6
Stk. 1
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren for Romalt Idrætsforening.
Stk. 2
Udmeldelse kan ikke ske, hvis et medlem er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafklaret mellemværende med foreningen.
Stk. 3
Eksklusion kan ske ved kontingentrestance – iværksættes af bestyrelsen.
Stk. 4
Hvis et medlem ekskluderes kan vedkommende få sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling og her få mulighed for at tale sin sag.
 
§7
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Generalforsamlingen skal være varslet mindst 14 dage før dens afholdelse ved annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsordenen skal bekendtgøres.
Stk. 3
Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges med revisorernes påtegning generalforsamlingen til godkendelse. Revisorerne vælges for 1 år. Revisorerne har ret og pligt til at efterse regnskab og beholdning.
Stk. 5
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal have følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.Udvalgsformændenes beretning
5.Bestyrelsens planer for det kommende år
6.Godkendelse af budgettet for det kommende år
7.Indkommende forslag, herunder vedtægtsændringer
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9.Godkendelse og valg af de af afdelingerne opstillede kandidater til formandsposterne
10.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11.Eventuelt
Stk. 6
6,1: Valg af suppleant sker hvert år for et år af gangen.
6,2: Suppleanten indtræder i hovedbestyrelsen på den post, vedkommende bliver tildelt af hovedbestyrelsen.
Suppleanten bliver på denne post, indtil der sker valg til posten.
Stk. 7
Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
Stk. 8
Afgørelse sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg.
Stk. 9
Adgang til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer.
Forældre kan stemme for børn under 15 år.
Stk. 10
En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 11
Forslag til ændringer i nuværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringerne er vedtaget når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Stk. 12
Der kan når som helst indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling. Beslutninger træffes som ved ordinær generalforsamling.
 
§8
Stk. 1
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som samtidig tegner foreningen. Hovedbestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter samt formændene for de respektive afdelinger.
Stk. 2
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
Stk. 3
Ved stemmelighed i bestyrelsen gælder formandens stemme for 2.
Stk. 4
Alle valg gælder for 2 år (suppleanter og afdelingsformændene dog kun for 1 år).
Stk. 5
3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år og 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år. Derefter vælger den valgte bestyrelse formand, næstformand, sekretær samt kasserer på det konstituerende møde.
 
§9
Stk. 1
Formanden varetager foreningens daglige ledelse, indkalder til bestyrelsesmøder, varetager foreningens interesser ved offentlige og organisatoriske myndigheder, samt ser på at foreningen drives i en passende ånd og tone.
Stk. 2
Kasserer er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet.
Kassebeholdningen må højst andrage kr. 5.000,00.
Stk. 3
Sekretæren er ansvarlig for at foreningens organisationsplan er up to date. Fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Stk. 4
Plan over ansvarsfordeling for de respektive afdelinger og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Kompetenceplan skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.
Stk. 5
Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
 
§10
Stk. 1
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive medlemmer.
Stk. 2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentsforpligtelsen.
Stk. 3
Foreningens medlemmer har ikke nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 4
Alle sportslige og ikke sportslige arrangementer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Fordeling af over-/underskud fastlægges i hvert enkelt tilfælde af hovedbestyrelsen.
 
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen, som et særligt punkt og skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, og er vedtaget når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle overskud Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR)
 
Revideret Februar 2017